Yhdistyksen tiedote Vääksyn yhteiskoulun poikkeamisluvasta

15 marraskuu, 2020

Vääksyn yhteiskoulun poikkeamislupa rakennussuojelun kannalta ongelmallinen
Yhdistys hakee muutosta poikkeamispäätökseen

Maankäyttö- ja rakennuslain 171§ mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se —
vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
.

Asikkalan kunnanhallitus on myöntänyt Vääksyn yhteiskoulun rakennushankkeelle
poikkeamisluvan, jolloin suunniteltu uudisrakennus saisi ylittää asemakaavassa määritellyn
rakennusalan.
Maankäytön ja rakentamisen lupakysymykset vaativat viranhaltijoilta ja päättäjiltä
perehtyneisyyttä, jotta kokonaiskuva, kerrannaisvaikutukset ja lakisääteiset vaatimukset
tulevat asianmukaisesti otetuksi huomioon. Vaikka uudisrakentaminen poikkeamisluvalla ei
ensisilmäyksellä näyttäisi liittyvän asemakaavassa suojelluksi merkityn vanhan A-osan
kohtaloon, poikkeamisluvan myöntäminen antaisi edelleen mahdollisuuden vältellä
lopullista päätöstä suojeluasiasta. Siksi Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys on 13.11.2020
hakenut muutosta poikkeamispäätökseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.

Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille
Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on mm. alueen
kulttuuriperinnön vaaliminen. Yhdistyksen mielestä on ollut kouluhankkeen alusta asti
ongelmallista, että Asikkalan kunnan ensisijaisena lähtökohtana hankkeessa on
oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa suojellun Vääksyn yhteiskoulun A-osan purkaminen.
Suomen perustuslain 20§ mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Koska
viranomaisten valtaa valittaa päätöksistä on kavennettu, kansalaisjärjestöille on langennut
merkittävä vastuu paikallisen kulttuuriperinnön puolustamisesta. Yhdistys katsoo, että sen
on tarkoituksensa mukaisesti toimittava kulttuurihistoriallisesti arvokkaan A-osan puolesta
ja on siksi hakenut muutosta poikkeamislupapäätökseen.


Koulualueen asemakaava uudistettava
Kunnilla on Suomessa kaavoitusmonopoli, johon liittyy myös vastuu kaavojen pitämisestä
ajan tasalla. Jo aiemmissa koulukeskuksen laajennuksissa kaavassa määritelty rakennusala
on ylitetty kahdesti. Kolmas merkittävä ylitys tulisi jo ratkaista asemakaavan muutoksella.
Normaali maankäyttö- ja rakennuslain sekä hyvän hallinnon mukainen toimintatapa kunnan
kaikkien aikojen suurimmassa rakennushankkeessa olisi ollut vuodelta 1988 laaditun
vanhentuneen asemakaavan päivittäminen. Samalla myös suojelutarve olisi voitu
täsmentää.
Kunta on kuitenkin tietoisesti päättänyt väistää vastuutaan vanhentuneen asemakaavan
päivittämisestä. Lisäksi kunta tavoittelee edelleen aktiivisesti A-osalle purkulupaa ja on
valittanut rakennustarkastajan myöntämän purkuluvan kumoamisesta. Kunnan tekemän
valituksen lopputulosta ei vielä tiedetä. Siksi uhattuna olevan paikallisen arvorakennuksen
kohtalosta huolestunut yhdistys on tehnyt A-osasta rakennussuojelulain mukaisen
suojeluesityksen, jonka käsittely on yhä kesken.
Museovirasto on jo lausunut esityksestä, että asemakaavoituksen keinot riittäisivät koulun
suojeluun. Mutta koulualueen vanhentuneessa asemakaavassa ei ole otettu huomioon
rakennuskulttuuriin liittyviä arvoja. Koska asemakaava on ensisijainen keino huolehtia
suojelusta, suojelupäätöksen saaminen yhteiskoulun A-osalle rakennussuojelulain nojalla on
erittäin epävarmaa.
Jos uusi poikkeamislupa myönnetään, asemakaavaa ei vieläkään tarvitse päivittää eikä siten
myöskään täsmentää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan suojelumääräystä. Vanhentuneessa
asemakaavassa koulualue on määritelty pelkästään opetustoimintaa palvelevaan käyttöön.
Jos A-osa saataisiin säilytettyä, tarvittaisiin silti uudistettu asemakaava rakennuksen
käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Muussa tapauksessa käyttötarkoituksen muutos vaatisi
jälleen kerran poikkeamisluvan.


Maltillista keskustelua ja yhteistyötä alueen vaalimisessa ja kehittämisessä
Muutoksenhaulle on painavat perusteet, ja vastaavanlaisissa hankkeissa niihin on yleensä
aina varauduttu. Muutoksenhaussa ei ole kyse kiusanteosta vaan demokratian toimivuuden
oleellisesta kulmakivestä, jota ei tule horjuttaa. Kuntavaalien alla kovenevassa keskustelussa
yhdistys toivoo yleiseen keskusteluun malttia ja avoimuutta.
Yhdistyksen nimen mukaisesti ydintoimintaamme on vanhan Vääksyn kehittäminen,
yhteisöllisesti ja paikallista kulttuuriperintöä kunnioittaen. Tällaista toimintaa ovat monet
järjestämämme suositut tapahtumat, kulttuurikohteiden hoito- ja kunnostus sekä
paikallisten tarinoiden ja kohteiden esille tuominen. Toimintamme vaikutuksia Vanhan
Vääksyn tunnettuuteen ja elinvoimaisuuteen voidaan pitää merkittävinä.
Olemme myös toimineet ennakoiden, jotta paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen tulisi
huomioiduksi päätöksenteossa (ks. Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma 2017).
Haluamme edelleen keskittyä vanhan Vääksyn kehittämiseen rakentavan yhteistyön
hengessä. Valitusten laatiminen on vapaaehtoistoimijoille monin tavoin raskasta, ja siksi
yhdistys pidättäytyy kommentoimasta asiaa tätä tiedotetta enempää.


Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry, hallitus