Yhdistyksen kannanotto yhteiskoulun purkulupapäätökseen

28 kesäkuu, 2019

Tiedote 28.6.2019
julkaisuvapaa heti

Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry:

Suojeltu koulurakennus puretaan uuden opetussuunnitelman vuoksi?
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys on tyrmistynyt Asikkalan kunnan rakennusvalvonnan päätöksestä

Vääksyn yhteiskoulun A-osa eli 1930-luvulla valmistunut yhteiskoulu on saanut Asikkalan kunnan rakennusvalvonnasta purkuluvan 18.6.2019. Rakennus on suojeltu oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Kivirakennus edustaa 1920-luvun klassista kouluarkkitehtuuria ja on yhä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Yhteiskoulu on aikoinaan rakennettu yksityisen säätiön toimesta keräämällä lahjoituksia, jotta Asikkalaan saataisiin oppikoulu.

Asikkalan kunta haluaa purkaa rakennuksen uuden koulukeskuksen tieltä vetoamalla mm. riskirakenteisiin ja uuteen opetussuunnitelmaan. Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen mielestä suojellun koulun purkaminen merkitsisi täydellistä piittaamattomuutta yhteisestä kulttuuriperinnöstä, sivistyksestä ja kestävän kehityksen tavoitteista. Oikeus kulttuuriperintöön on yleismaailmallinen sivistyksellinen perusoikeus, johon myös uusi opetussuunnitelma osaltaan pohjautuu. Paikkakunnan historiallinen koulurakennus tarjoaa sukupolvien välisen jatkuvuuden konkretisoivan oppimisympäristön, jota ei millään rahalla tai elinkaarimallilla pystytä rakentamaan.

Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys huomauttaa, että uusi opetussuunnitelma ei edellytä purkamaan olemassa olevaa koulurakennuskantaa. Suojelun kannalta koulun luonnollisen käyttötarkoituksen jatkuminen pitäisi olla ensisijainen vaihtoehto. Vuosituhannen vaihteessa toteutettu koneellinen ilmanvaihto on aiheuttanut rakennukseen huonoa sisäilmaa, mutta se voidaan korjata. Rakenteissa olevat tavanomaiset haitta-aineet muuttuvat haitallisiksi vain purkutilanteessa eivätkä myöskään voi olla purkamisperuste. Riskirakenteiden olemassaolo ei ole ongelma, jos korjaukset tehdään asiantuntevasti ja vanhaa rakennustapaa kunnioittaen. Koska kunta ei ole edes teettänyt eikä aio teettää tarkempia selvityksiä tosiasiallisesta korjaustarpeesta, on katsottava, että kunta laiminlyö perustuslain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen velvoitteen huolehtia kulttuuriympäristöstä. Käyttökelpoisten rakennusten purkaminen ja uusien rakentaminen rasittaa huomattavasti ilmastoa, mikä on täysin ristiriidassa Asikkalan Hinku (hiilineutraalikunta) -tavoitteiden sekä uuden opetussuunnitelman arvoperustan kanssa, joka rakentuu myös kestävän kehityksen välttämättömyydelle. Purkaminen olisi myös vastoin Asikkalan kuntastrategiaa 2018–2021, jossa kunta on päättänyt toteuttaa Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmaa, eli mm. huolehtimaan omistamiensa suojeltujen kiinteistöjen kunnosta esimerkillisesti.

Rakennuskannan suojelu on Suomen lainsäädännössä voimakkaasti annettu valtion ja kuntien vastuulle. Tätä vastuuta ei voi välttää sillä, että suojelusta aiheutuu kustannuksia. Rakennusten suojelun suhteen on katsottu, että kunnan on oltava valmis sietämään myös sellaisia suojelun aiheuttamia vaikutuksia, jota ei yksityiseltä osapuolelta ehkä voitaisi olettaa. Rakennusten suojelupäätöksissä ei ole myöskään annettu merkitystä sille, että rakennuksen on annettu mennä huonoon kuntoon ylläpito- ja korjaustoimien laiminlyönnin vuoksi.

Asikkalan kunta on vuosikymmenten aikana sysännyt vastuuta kaikenlaisesta kulttuuritoiminnasta kolmannelle sektorille. Myös VYK:n vanhan osan mahdollisen jatkokäytön kannalta vastuu ideoinnista ja kehittämisestä on sysätty käytännössä yhdistyksille. Mitään tietoa ei ole siitä, mitä vaatimuksia tälle jatkokäytölle kunnan puolelta on asetettu, millaisin ehdoin kiinteistö voitaisiin luovuttaa jatkokäyttöön ja olisiko asemakaavan muutos uuden käytön vuoksi mahdollista.

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys vaatii ympäristölautakuntaa oikaisemaan rakennusvalvonnan tekemän lainvastaisen päätöksen. Myös Päijät-Hämeen maakuntamuseo on kahdessa lausunnossaan todennut, ettei edellytyksiä purkuluvan myöntämiselle ole. Oikaisuvaatimuksen purkuluvasta voi jättää 4.7. saakka.