• Hankkeen tilaisuudet
 • Kulttuuriympäristöohjelma
 • Kulttuuriympäristö-hanke

  Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa –projekti 2016-2017

  Kaksi vuotta toiminut Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa –projekti on ollut Helsingin yliopiston HY+, Lahden ammattikorkeakoulun ja Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen monialainen yhteistyöhanke. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2017 ja se sai EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Asikkalan ja erityisesti Vääksyn kanava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja vahvistaa alueen identiteettiä ja liiketoimintamahdollisuuksia mm. paikallisten tarinoiden avulla.

  Kulttuuriympäristöohjelman päivitys

  Hankkeessa päivitettiin liki 20 vuotta vanha kulttuuriympäristöohjelma rakennusinventointeineen Vääksyn osalta. Järvien ja harjun solmukohta -nimiseen julkaisuun on monipuolisesti koottu ajantasaista inventointitietoa rakennuksista ja niiden lähiympäristöstä, maisemasta ja kehittämiskohteista. Ohjelma pyrkii syventämään näkemystä Vääksyn kulttuuriympäristöstä voimavarana, jota on monin tavoin hyödyllistä vaalia ja tuoda esiin. Ajantasainen kulttuuriympäristöohjelma on tärkeä työkalu sekä viranhaltijoille että muille paikallistoimijoille. Muun muassa koulut ovat jo hyödyntäneet sitä. Hankkeessa laadittiin myös kanava-alueen puistojen hoito- ja kehittämissuunnitelmia sekä tehtiin maisema-analyysit Vesijärveltä ja Päijänteeltä käsin. Talkoilla raivattiin viheralueita ja rakennusperinnön hoidosta jaettiin tietoa luennoin ja työnäytöksin.

  Paikallisista tarinoista hyvinvointia ja hyötyä liiketoimintaan

  Tarinallisessa osuudessa hanketta kerättiin runsaasti alueeseen liittyviä tarinoita ja muistoja eri vuosikymmeniltä. Paikalliset eri-ikäiset asukkaat ja kesäasukkaat pääsivät kertomaan asuinympäristöönsä liittyviä tarinoita, jotka taltioitiin. Tarinoita kerättiin monin tavoin, mm. sähköisesti ja tarinailloissa. Erityisen suosituksi on osoittautunut Facebookin Vääksyn tarinat -ryhmä, jossa on jo yli 800 jäsentä. Ryhmä toimii aktiivisesti ja sen ylläpitoa jatketaan edelleen hankkeen päätyttyä. Hankkeessa on syntynyt välittömiä hyvinvointivaikutuksia, kun ihmiset ovat voineet osallistua muisteluun, saaneet uusia tuttavuuksia sekä elvyttäneet vanhoja ystävyyssuhteitaan.

  Yrityksille, järjestöille ja kunnalle järjestettiin hankkeen aikana useita työpajoja, joissa tuettiin paikallisuuden ja tarinoiden hyödyntämistä uusien palveluiden kehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa. Vesimyllymuseon opastus uudistettiin Myllyn tarina -kierrokseksi, joita järjestettiin tapahtumissa sekä kesäajan aukiolon aikana. Myös monet yritykset ovat alkaneet hyödyntää paikallisia tarinoita omassa liiketoiminnassaan. Asiakkaat muistavat ja jakavat kiinnostavan tarinan. Koko kunta hyötyy imagosta, joka on yhtenäinen ja uskottava. Alueet voivat erottautua uniikeilla piirteillä ja tarinoilla, joita kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kanavaympäristössä riittää.

  Sidosryhmäarviointi: suunta on oikea

  Projektista on saatu valtavasti myönteistä palautetta. Asukkaat ja yrittäjät ovat olleet otettuja ja kiinnostuneita. Hankkeen päätteeksi tehdystä sidosryhmäarvioinnista ilmenee, että Vääksyn kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittämistä edistävät toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia ja tärkeitä. Eniten muutaman vuoden aikana on lisääntynyt kulttuuriympäristöstä ja sen arvoista saatavilla ollut tieto, joka arvioitiin myös kaikkein olennaisimmaksi asiaksi. Eniten parantamisen varaa on rakennusperinnön ja puistoalueiden suunnitelmallisessa hoidossa. Arviointiin vastasi 26 eritavoin hankkeen toiminnassa mukana ollutta kunnan, yrittäjien, talkoolaisten ja muiden sidosryhmien edustajaa.  Kehitettävää on edelleen kaikilla arviointikriteereillä suhteessa siihen, miten tärkeiksi asiat arviointiin. Kahden vuoden ajalle tulos on silti hyvä. Vääksyn ympärillä käy positiivinen vire, jonka soisi jatkuvan ja yhteistyön kehittyvän. Tutkimus- ja vertailutietoon perustuen onnistumisessa olennaista on eri toimialojen sekä kunnan, järjestösektorin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittyminen ja kaikkien osapuolien osaamisen hyödyntäminen. Kulttuuriympäristön kehittämistyö jatkuu. Hankkeessa tuotettu aineisto on luovutettu Asikkalan kunnalle. Hankkeessa kertynyttä aineistoa tullaan hyödyntämään muun muassa Vääksyn kyläkirjan ideoinnissa.

  Hankkeen päätoteuttaja oli Helsingin yliopisto. LAMK ja Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys olivat osatoteuttajia. Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ja koko Asikkalan kunta saivat hankkeella merkittävää tukea toiminnalleen. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen viestinnän ja osallisuuden tutkijat sekä Lahden ammattikorkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat toimivat hankkeen asiantuntijoina paikallisessa kehittämisessä.

  Katso myös:

  Sidosryhmäarvioinnin tulokset

  Järvien ja harjun solmukohta. Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet (2017). Niemi, Sari; Kakko, Marjut; Nousiainen, Reetta; Aarrevaara, Eeva (toim.). Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja osa 29. Lahti. Saatavissa verkossa: http://www.theseus.fi/handle/10024/132751

  Vääksyn tarinat -facebookryhmä

   

  EU_lippu_ja_tunnuslauseleader_logo