Yhdistyksen säännöt

1   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen virallinen nimi on Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry ja kotipaikka on Asikkalan kunta.

2   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • vaalia vanhan Vääksyn kulttuuriperintöä,
 • pyrkiä kehittämään aluetta sen historiallisia arvoja kunnioittaen,
 • edistää alueen yritysten yhteenkuuluvuutta ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii,

 • luetteloimaan ja keräämään tietoja Vääksyn alueen kulttuurikohteista
 • keräämään ja arkistoimaan Vääksyn historiaan liittyviä vanhoja valokuvia
 • järjestämään taidenäyttelyitä ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia.
 • tukee Vääksyn alueella tapahtuvaa kulttuuritoimintaa taiteen, kirjallisuuden, musiikin, teatteriharrastuksen ja käsityökulttuurin alalla 
 • järjestämällä kokouksia ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.
 • on yhteistoiminnassa vanhan Vääksyn alueella toimivien yritysten ja viranomaisten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • kerätä kannatusjäsenmaksuja sekä
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet maksavat yhdistykselle vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua.Kannatusmaksun suuruuden määrittelee jokainen kannattajajäsen itse.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaisten- tai kannattavien jäsenten ei tarvitse suorittaa yhdistykselle jäsen- tai liittymismaksuja. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, jos jäsen toimii vastoin säännöissä todettua yhdistyksen tarkoitusta ja toiminnan laatua. Ennen erottamispäätöksen tekemistä hallituksen tulee kuulla jäsentä.

4    HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 2-4 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Hallitus valitsee yhdistyksen taloudenhoitajan, kirjanpitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1)   hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen jäsenet,

2)   pitää heistä luetteloa ja vastata uusien jäsenten hankkimisesta sekä huolehtia muusta yhteydenpidosta jäseniin,

3)   valita yhdistykselle taloudenhoitaja, joka vastaa yhdistyksen tilien pidosta

4)   valmistella yhdistyksen kokoukset,

5)   kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin

6)   toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta,

7)   täyttää muut hallitukselle annetut tehtävät

6    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla kummallakin yksin tai kahdella muulla hallituksen jäsenellä yhdessä.

7 TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8.   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi – toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen tai hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10  VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;

8. valitaan puheenjohtaja ja 2-4 hallituksen jäsentä. Hallitus keskuudestaan valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin.

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies;

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.