Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen Säännöt

1   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen virallinen nimi on Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry
ja kotipaikka on Asikkalan kunta.

2   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on

·         vaalia vanhan Vääksyn kulttuuriperintöä,

·         pyrkiä kehittämään aluetta sen historiallisia arvoja kunnioittaen,

·         edistää alueen yritysten yhteenkuuluvuutta ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii,

·         luetteloimaan ja keräämään tietoja Vääksyn alueen kulttuurikohteista

·         keräämään ja arkistoimaan Vääksyn historiaan liittyviä vanhoja valokuvia

·         järjestämään taidenäyttelyitä ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia.

·         tukee Vääksyn alueella tapahtuvaa kulttuuritoimintaa taiteen, kirjallisuuden, musiikin, teatteriharrastuksen ja käsityökulttuurin alalla järjestämällä kokouksia ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.

·         on yhteistoiminnassa vanhan Vääksyn alueella toimivien yritysten ja viranomaisten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

·         ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

·         kerätä kannatusjäsenmaksuja sekä

·         toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3    JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen

tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet maksavat yhdistykselle vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua.

Kannatusmaksun suuruuden määrittelee jokainen kannattajajäsen itse.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaisten- tai kannattavien jäsenten ei tarvitse suorittaa yhdistykselle jäsen- tai liittymismaksuja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle

taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4    HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä

kolme (3) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Hallitus valitsee yhdistyksen taloudenhoitajan, kirjanpitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5    HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1)       hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen jäsenet,

2)       pitää heistä luetteloa ja vastata uusien jäsenten hankkimisesta sekä huolehtia muusta yhteydenpidosta jäseniin,

3)       valita yhdistykselle taloudenhoitaja, joka vastaa yhdistyksen tilien pidosta

4)       valmistella yhdistyksen kokoukset,

5)       kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin

6)       toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta,

7)       täyttää muut hallitukselle annetut tehtävät

6    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

7    TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille

viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8.   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi – toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta

tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti

ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,

kun vaatimus san pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

9   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10  VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;

8. valitaan

a) yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

b) yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja

c) yhdistyksen sihteeri

d) muut jäsenet yhdistyksen hallitukseen;

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,

on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen